Nordic Gulvafslibning København

Kontakt os på 50 30 30 66

Standardbetingelser gulvafslibning

Standard betingelser

Aftale indgåelse

Dette er vores standardbetingelser og er gældende såfremt andet ikke er aftalt skriftligt. Bemærk venligst disse betingelser er ikke gældende for handel på denne side, men er gældende for arbejde udført af nordic gulve.

Enhver aftale indgået mundtligt såvel som skriflig er bindende fra kundens side. Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen skal der betales en opgave annullerings afregning på 50 % af kontraktens / opgavens samlede beløb, dog minimum 3.000,00 ekskl. moms. Hvis kunden ønsker at flytte opgaven til en anden dato kan der foreligge delvis eller eventuelt fuld refundering af opgave annullerings afregning.

Såfremt vi som leverandør ønsker at opsige aftalen skal dette ske senest to dage inden opgavens påbegyndelse. Der skal endvidere foreligge en fornuftig løsning fra leverandørs side. Eventuelt at opgaven løses på et andet tidspunkt. Der kan ikke gives økonomisk compensation til kunden i nogen tilfælde medmindre andet er aftalt skrifligt.

Tilbudet inkluderer følgende

Alle omkostninger i forbindelse med arbejdsløn, ferie- og sygedagpenge, socialt bidrag, beklædning, redskaber, materialler og maskiner, forsikring af medarbejder, arbejdsledelse og inspektion samt administrationsomkostninger, som har forbindelse med den aftalte opgave er inkluderet.

Affald medtages ikke af leverandøren. Kunden skal være opmærksom på der kan forefindes selvantændligt affald, som skal bortskaffes i henhold til gældende normer af kunden.

Kontrol

Ved betaling fra kunden betrages opgaven som løst i henhold til den indgået aftale mellem kunden og leverandør. Såfremt der skulle mod forventning være reklamation skal dette være os i hænde skriftligt via mail på salg@nordicgulve.dk indenfor 24 timer efter opgaven er blevet færdig gjort. Der kan herefter ikke reklameres i forbindelse med opgavens udførelse eller det færdige resultat.

Medarbejdere

Medarbejdere hos nordic gulve har tavshedspligt om de af kundens interne forhold, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med arbejdets udførelse. Alle medarbejdere har ren straffe attest.

Sikkerhed

nordic gulve lægger vægt på, at vores medarbejdere opfylder alle sikkerhedsmæssige krav, i forbindelse med arbejdets udførelse. Meddelelse om tiltrængte reparationer, fornyelser og iagttagne uregelmæssigheder vil straks blive givet til kunden.

Forsikring

Der er ingen forsikringsdækning fra nordic gulves side. Skader som nordic gulve ved fejl pådrager kunden dækkes ikke af nordic gulve. Der forventes at arbejdsomgivelserne er forberedt og klar til nordic gulve. Herunder gælder strømforhold, nedjævning / fjernelse af søm og andre genstsande som kan forårsage antændelse eller ødelæggelse af sandpapir og vores maskiner.

Ved indgåelse af aftale, mundtlig såvel som skriftlig, vil nordic gulve i det omfang han er bekendt med forhold, der kan have påvirkning på en eventuelt forsikringssituation oplyse herom. Der forventes dog, at kunden selv er opmærksom på dette.

nordic gulve er ikke ansvarlig for person og/eller tingsskade, uanset omstændighederne som har medført det. Der forventes at kunden selv er forsikret eller på anden måde dækket ind ved endhver form for skade.

nordic gulve er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andre indirekte tab.

En eventuel erstatning fra nordic gulve, kan ikke på nogen måde overstige opgavens samlede aftalte pris.

Nøgler

nordic gulve påtager sig ansvar for bortkomne nøgler og erstatter disse, men påtager sig ingen anden erstatningsansvar i denne forbindelse, f. eks. udskiftning eller omstilling af låse. Ved privat kunder, hvor der er aftalt kredit tilbageleveres nøgle først når betaling er fundet sted.

Alarmanlæg

Der ydes ingen dækning ved fejl betjening af alarmanlæg. Medarbejdere som kræver adgang via alarmanlæg vil blive instrueret i brug af anlægget, herunder til og fra kobling.

Video / lyd overvågning, såvel mekanisk, som elektronisk

I tilfælde hvor Deres område overvåges på en eller anden måde, bedes De venligst oplyse om disse forhold. Dette vil naturligvis være underlagt nordic gulve tavshedspligt.

Betaling

Vederlaget faktureres ved opgavens afslutning og skal betales kontant med det samme. Check og kontooverførelse accepteres ikke, medmindre det er erhverv.

Prisregulering

Vederlaget reguleres efter lønindekset af Danmarks Statistik januar 2011. Det reguleres en gang årligt. Første gang den 1. marts 2011 med 3 måneders tilbagevirkende kraft.

Ændringer

Enhver ændring til disse betingelser skal foretages skrifligt og godkendes af begge parter.

Prøvetid

Ingen.

Opsigelse

Ved ingåelse af fast kontraktaftale gælder følgende opsigelsesbetingelser:

Begge parter kan opsige kontrakten med 4 måneders skriftlig varsel til en kontraktperiodes udløb. Kontraktperioden indledes samtidig med at nordic gulve påbegynder opgaven. Kontraktperioden er gældende i 2 år. Hvis den ikke opsiges af parterne forlænges den automatisk i et år af gangen.

Konkurrenceklausul

I kontraktperioden og 2 år efter kontraktperiodens ophør, er abonnenten uberettiget til at indgå aftale om arbejde, der omfattes af nærværende kontrakt, direkte med de personer, som nordic gulve har haft til at udføre arbejdet hos kunden.

Force majeure

I tilfælde af force majeure – herunder strejke eller lockout (lovlig, som ulovlig), samt enhver anden omstændighed, som nordic gulve ikke er herre over, bortfalder nordic gulves forpligtelser, så længe force majeure virker. Kunden er i så fald berettiget til at kræve en forholdsmæssig reduktion i vederlaget.

Euro forbehold

Der tages forbehold for den fastsatte pris, da der kan ske prisændring i tilfælde af at Danmark overgår til Euro. Når Danmark overgår til Euro vil prisen blive reguleret forholdsmæssigt i forhold til den gennemsnitlige kurs gældende fra den første dag plus 6. mdr. frem hvorpå Euroen træder i kraft, herudover plus / minus den inflation dette måtte medvirke.

Værneting

Uoverensstemmelser vedrørende denne kontrakt afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Reklamation

Såfremt der er en reklamation skal denne være os i hænde, så snart gulvet er blevet set af dem som kunde dog senest indenfor 24 timer efter at gulvet er blevet færdigt, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ved underskrift på faktura eller betaling betragtes gulvet som godkendt, af begge parter. Reklamation skal være os i hænde indenfor 24 timer. Alle reklamationer skal sendes per mail, skriftligt til salg@nordicgulve.dk

Deres tilfredshed og mulighed for reklamation

Alle varer hos nordic gulve webshop er kvalitetsvarer, og som udgangspunkt i højeste kvalitet. Nogle gange kan der naturligt være en fejl eller en mangel ved en vare, og i et sådan tilfælde skal du naturligvis kontakte os. Vi vil gøre alt for at afhjælpe reklamationen, og du vil som udgangspunkt få en ny vare tilsendt eller få pengene refunderet.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til firma i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

Du skal være opmærksom på, at graverede eller specialfremstillede varer ikke tages retur, medmindre dette skyldes fabrikationsfejl. Det er således på eget ansvar, hvis der forekommer stavefejl og forkerte mål, hvis dette er sket ved bestilling.

Garanti

Som forbruger har du 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget og at mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Denne garanti er gældende til og med det leverede slutprodukt. Indenstår kunde selv for efterbehandling af gulv bortfalder vores garanti ansvar så snart kunden selv iværksætter efterbehandling. Dette vil typisk være efter vi har slebet og kunden for eksempel selv står for sæbe, lak, lud, olie eller anden behandling. Indgår kunden i eventuelt behandlingsprocessen skal vi modtage en reklamation inden kunden påbegynder sin behandling. Og må ikke påbegynde en behandling før vi har tilset reklamationen. Så snart kunden har betalt eller påbegyndt behandling af gulv betragtes det leverede arbejde som godkendt.

Garanti gældende for vare bestilt over nettet (fysiske vare)

Følgende er særligt gælden for håndgribelig vare og ikke en serviceydelse eller afslibning. Endvidere skal varen varet bestilt over nettet og fremsendt via post eller kurer. Du skal reklamere indenfor rimelig tid efter du har konstateret manglen (en fysisk vare). Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Når du ønsker at reklamere over et produkt skal du kontakte nordic gulve pr. telefon eller mail. Såfremt varen ønskes returneret til os, skal det ske til vores adresse.

Kundekontakt

Hvis der mod forventning skulle være reklamationer, vil nordic gulve med glæde aftale et møde og rette fejlen.

Forudsætninger for arbejdets udførelse

Farve, ridser og matterings forbehold

I forbindelse med gulv opgaver tager vi forbehold for følgende i forbindelse med vores produkter:

Træ er et naturprodukt og har derfor forskellig farve afhængig af forskellige faktorer. Herunder kan nævnes alder, harpiks mængde, jordbundsforhold hvor træet er fældet, osv. Der kan være situationer hvor træet slipper, imellem åretegningerne. nordic gulve kan ikke tage ansvar for træets beskaffenhed.

Disse forhold har desvære stor påvirkning på det endelige resultat og kan derfor være svært at ramme kundens ønske til en given farve. Vi garantere ikke at kunne ramme en bestemt farve som kunden ønsker. Vi gør hvad vi kan med de muligheder vi har for at komme så tæt på som muligt.

Er der blevet hældt et ukendt kemikalie ud på gulvet, kan dette have påvirkning på vores gulvprodukt. Såfremt kunden tilbageholder oplysning herom eller indgår i processen med at behandle gulvet, bortfalder vores garanti. Er gulvet af en type der ikke er godkendt til indendørsbrug, kan vi ikke garantere vores produkters kompatibilitet med gulvet / træet.

Som udgangspunkt er alle vores produkter mat. Ønskes blank eller silkemat skal der bedes om dette specielt. I særlige tilfælde hvor vi mener det vil være flot, vil vi nævne dette.

Forekommer der dybe ridser i gulvet vil vi gøre hvad vi kan for at fjerne dem. Dette er dog en vurdering fra opgave til opgave. Vi mener det er vigtige at give gulvet så langt liv som muligt og undgå dyk i gulvet. Derfor i de fleste tilfælde vil gulvet være slebet, men ikke nødvendigvis ridser fjernet i dybden. Vi mener dette er en professionel løsning.

I tilfælde hvor vi er nødt til at slibe gulve på tværs af brædderne, vil der fremkomme slibespor, for at imødekomme dette vil vi medmindre andet er aftalt håndslibe for at fjerne disse spor. Vi kan dog ikke garantere at alle spor forsvinder idet, det i mange tilfælde ikke er synligt før der er foretaget behandling.

Vi tager forbehold for situationer hvor vi ikke kan ramme kundes ønske om en bestemt tone / farve.

Rydning

Alle rum hvor der skal behandles gulve, skal være ryddet.

Lokalers belysning

For at vi kan udfører et professionelt stykke arbejde bedes du som kunde sørger for det er ordentlig belysning i de rum hvor vi skal udføre vores arbejde.

Afdækning

Indbogenstande som ikke lader sig flytte samt tilstødende lokaler bør afdækkes af kunden. Dette udføres ikke af os.

Tekniske installationer

Ledninger, kabler og rør skal fjernes fra gulvet eller afmonteres. I modsat fald er nordic gulve uden ansvar ved brud eller beskadigelse.

Fjernelse at lister, søm mm

Fejelister, skinner, gulvbelægninger / plader, rosetter, søm og stifter skal fjernes fra gulvets overflade. Søm skal være dykket minimum 2 mm. Som udgangspunkt dykker vi ikke søm, såfremt dette skal udføres afregnes dette seperat.

Støvpartikler og urenheder i overfladen

Efter endt behandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. nordic gulve er uden ansvar for dette.

El

Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 220V / 16A (dog helst 380V / 16A) i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Eventuelt assistance fra elektriker / elværk er på kundens regning. Vi påtager os intet ansvar for kundens elinstallationer.

Rumtemperatur

I 3 dage inden gulvbehandlingen skal der være min. 21° rumtemperatur.

Støv, støj og lugt

Støv, støj og lugt-gener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i større omfang forventes. Mindre mængder meget fint støv vil der altid forekomme.

Vægge, fodpaneler og sokler

Ved gulvafslibning og overfladebehandling kan der forekomme småskader som ridser, olie / lak / lud strint på vægge, træværk og paneler. Vi anbefaler såfremt der skal males, at sidste gang foretages efter afslibningen og efterbehandlingen.

Affald

Affald fra arbejdet opsamles i sorte sække og fjernes kun såfremt nordic gulves medarbejdere umiddelbart kan komme af med det i foreksempel en affaldscontainer i gården. nordic gulve kan medtage affaldet mod separat betaling.

Gennemslibning

nordic gulve er uden ansvar for eventuelt gennemslibning af slidlaget i lamel og parketgulve. nordic gulve er ej ansvarlig for parketstavslip, det vil sige parketstave der løsner sig i forbindelse med gulvbehandlingen.

Underentreprise

Om nødvendigt, forbeholder nordic gulve sig ret til at videregive arbejde til et andet gulvfirma med udfakturering. Denne vil have samme tryghed, garantiforpligtelser, priser, kvalitet som hos nordic gulve.

Gulvets beskaffenhed

Såfremt gulvet er af en sådan beskaffenhed, at der er forhold som ikke umiddelbart kan konstateres, men som har indflydelse på det endelige resultat, er nordic gulve uden ansvar for. foreksempel hvis gulvet tørre uens op eller skiller. Dette kan skyldes voks, polish, harpiks og lignende. Endvidere kan der forekomme forhold i forbindelse med gulvet som hverken vi eller kunden er bekendt med hvilket medfører at vi ikke kan afslutte opgaven. I de fleste tilfælde vil det arbejde der er udført indtil da være gratis for kunden, og nordic gulve hæfter ikke for eventuelt udgifter der måtte opstå i denne forbindelse

Ekspres Kontakt

Gulvafslibning

Hvilken type gulvbehandling foretrækker du?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...